Хэвлэх DOC Татаж авах
ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ-  Сумын малчин, мал бүхий иргэдээс авах малын тоо толгойн албан татвар

АРХАНГАЙ АЙМАГ

ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                                                                                    Дугаар 15                                                                                                                                                 Эрдэнэбулган сум

 

ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 “д”, Татварын ерѳнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, 6.4 дэх заалт, Захиргааны ерѳнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Тѳлѳѳлѳгчдийн хурлын хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1.Сумын малчин, мал бүхий иргэдээс авах малын тоо толгойн албан татварын тухайн жилд ногдуулах хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Мѳнхбат/-д даалгасугай.

 

 

 

 

ДАРГА                       Т.ГАНЗОРИГ