Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2021 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 5272 дугаарт бүртгэв.

ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 18 дугаарт нийтлэгдсэн.


ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ

ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                                                                                         Дугаар 71                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот

 

“РАДИО ДАВТАМЖИЙН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ”-Г

ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Радио долгионы тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1.10 дах хэсэг, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/44 тоот тушаалаар батлагдсан “Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох журам”-ыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ-г энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны 57 тоот тогтоол, 2019 оны 5 тоот тогтоолыг тус тус хүчингүй болгосугай.

3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /Г.Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ДАРГА                                                                                                                                                 Г.ЧИНЗОРИГ

 

 

Хорооны хуралдааны

НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА                                                                                                                                     Т.НАРАНМАНДАХ