Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2021 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 5273 дугаарт бүртгэв.

ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 18 дугаарт нийтлэгдсэн.

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ

ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2020 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдөр                                                                                                                         Дугаар 65                                                                                                                                      Улаанбаатар хот

ДОТООДЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНД
ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ
БАТЛАХ ТУХАЙ

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дах хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Дотоодын хэрэглээний холбооны сүлжээнд зохицуулалт хийх журам”-ыг энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга /Г.Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ДАРГА                                               Г.ЧИНЗОРИГ

 

 

Хорооны хуралдааны

НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА                                               Т.НАРАНМАНДАХ