Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖИНСТ СУМЫН ЦАГИЙН ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН

ЖИНСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

2021 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр                                                                                                                  Дугаар а/53                                                                                                        Бодь

 

ЦАГИЙН ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “ж”, 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдаа, үйлчилгээний газруудын цагийн хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

2.Цагийн хуваарийг чанд мөрдөж ажиллахыг худалдаа, үйлчилгээний газруудад, ажиллах цагийн хуваарьт хяналт тавьж ажиллахыг хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч /М.Цэнд-Аюуш/, Бодь 5-р багийн Засаг дарга

/Б.Амармаа/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3.Энэ захирамжийг Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж, Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэлд нийтэлсний дараа хүчин төгөлдөр мөрдөж ажилласугай.

4.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Н.Сумъяа/-д даалгасугай.

 

 

ДАРГА               Р.БАТЖАРГАЛ