Хэвлэх DOC Татаж авах
ХОТОНТ СУМЫН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

АРХАНГАЙ АЙМАГ

ХОТОНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                                          Дугаар 12                                                                                                                                  Хотонт-Ухаа

 

ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, 18.3, Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, 6.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Малын тоо толгойн албан татварын жилд ноогдуулах хэмжээг хавсралтаар тогтоосугай.

2.Тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Батбаатар/-т даалгасугай.

 

ДАРГА                                           З.ДОНЧОМБО