Хэвлэх DOC Татаж авах
ХАШААТ СУМЫН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

ХАШААТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр                                                                                                                   Дугаар 04                                                                                                               Баян

 

ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг  дэвсгэрийн  нэгж,  түүний  удирдлагын  тухай  хуулийн  18  дугаар  зүйлийн  18.1.2,  18.3,  дахь  заалт,  Татварын  ерөнхий   хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт, Малын тоо толгой  албан  татварын  тухай  хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, 6.3, 6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

1.Малын тоо толгойн албан татварын жилд ногдуулах хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар тогтоосугай.

2.Малчны амьжиргааг дэмжих зорилгоор малчны өмчилж байгаа  малын тоо толгойноос хамааран ногдох албан татварын хэмжээг 0 төгрөг байхаар хоёрдугаар  хавсралтаар  баталсугай.

3.Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 2 дугаар сарын 24-ний 04 тоот тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

4.Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Э.Нарангэрэл/-д даалгасугай.

 

ДАРГА                                   Б.ГЭРЭЛТ-ОД