Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗС-ын 2015-10-09-ний А/224 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/

/ХЗС-ын 2015-10-09-ний А/224 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

2001 оны 4 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын 27-ны өдөр                                                                                                           Дугаар 122                                                                                                                        хот

 

 

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Архивын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1.“Архивын байгууллагад дагаж мөрдөх галын аюулгүйн дүрэм”-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Энэ дүрмийг 2001 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

3.Энэ дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гал түймэртэй тэмцэх газар /Д.Хишигбаатар/, Үндэсний архивын газар /Д.Өлзийбаатар/-т тус тус даалгасугай.

 

 

 

                                                                                                      САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ