Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг биечлэн гүйцэтгэх  Боловсон хүчний дамжааны сургалтын хөтөлбөр/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2009 оны 6 дугаар

сарын 30-ны өдрийн 3045 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД,

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ

САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

2001 оны 4 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын 12-ны өдөр                                                                                                         Дугаар 107/118                                                                                                                    хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай Монгол Улсын хуулийн 10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчний сургалтын хөтөлбөрийг 1 дүгээр, сургалтын төлөвлөгөөг 2 дугаар, хяналт тавих журмыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Д.Одсүрэн/, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны Бага, дунд боловсролын бодлого, зохицуулалтын газар /Д.Дамдинсүрэн/-д даалгасугай.

 

 

 

                                                                ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                 ХЭРГИЙН САЙД                                        Ц.НЯМДОРЖ

 

                                                              БОЛОВСРОЛ СОЁЛ,ШИНЖЛЭХ

                                                               УХААНЫ САЙД                                          А.ЦАНЖИД