Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Сахилгын байр, тусгаарлах тасалгааны нөхцөл, журам/

 

ХЗС-ын 2014 оны А/229-р тушаалаар хүчингүй болсон

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 6 дугаар

сарын 18-ны өдрийн 2092 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

2002 оны 11 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                             Улаанбаатар

сарын 30-ны өдөр                                                                                                       Дугаар 270                                                                                                                             хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 127 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийг үндэслэн Улсын ерөнхий прокурортой зөвшилцсөний дагуу ТУШААХ нь:

1."Сахилгын байр, тусгаарлах тасалгааны нөхцөл, журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Журмыг биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Ж.Чойжанцанд даалгасугай.

3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүйн сайдын 1997 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 325 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай

 

 

 

                                                                                    САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ