Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Шүүхийн хуягийн ажиллах журам /, УДШЕШ, ХЗДХС-ын 2017.05.23-ны өдрийн 27, А-137 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

/УДШЕШ, ХЗДХС-ын 2017.05.23-ны өдрийн 27, А-137 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 5 дугаар

сарын 2-ны өдрийн 1999 дүгээрт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙД, ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧИЙН

ХАМТАРСАН ЗАХИРАМЖ,

 

2003 оны 4 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын 21-ний өдөр                                                                                                          Дугаар 294/74                                                                                                                    хот

 

 

ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн тухай хуулийн 75.4-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ, ТУШААХ нь:

1."Шүүхийн хуягийн ажиллах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэ журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Н.Ганбаяр, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Д.Сандаг-Очир нарт даалгасугай. 3.Энэхүү захирамж, тушаал гарсантай холбогдуулан Хууль зүйн сайдын 1997 оны 2 сарын 15-ны өдрийн "Журам батлах тухай" 44 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                                      ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                                       ХЭРГИЙН САЙД                                        Ц.НЯМДОРЖ

 

                                                                                        УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН

                                                                                         ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                      Ч.ГАНБАТ