Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗС-ын 2015-10-26-ны А/245 тоот тушаалаар хүчингүй болсон/

/ХЗС-ын 2015-10-26-ны А/245 тоот тушаалаар хүчингүй болсон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

2002 оны 7 дугаар                                                                                                                                                                                                                                             Улаанбаатар

сарын 16-ны өдөр                                                                                                          Дугаар 157                                                                                                                          хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Галт зэвсгийн тухай хуулийн 12.2 дахь хэсэг, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.5.8 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Галт зэвсэг нийтэд худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох болон галт зэвсэг нийтэд худалдах төвийг сонгон шалгаруулах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

 

 

                                                                                          САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ

 

 

/Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/42 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./