Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БСШУС-ын 2008 оны А/231 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

/БСШУС-ын 2008 оны А/231 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

МОНГОЛ УЛСЫН ГЭГЭЭРЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Улс, аймгийн музейд үзмэр худалдан авах журам/


1999 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 223Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалтыг хэрэгжүүлж, түүх,соёлын дурсгалт зүйлийг хадгалж хамгаалах эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгох зорилгоор Гэгээрлийн сайдын зөвлөлийн хурлын 1999 оны 7 дугаар тэмдэглэлийг үндэслэн ТУШААХ нь:


1."Улс, аймгийн музейд үзмэр худалдан авах журам"-ыг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай.


2.Уг журмыг улс, аймгийн музейн үйл ажиллагаанд мөрдөхийг холбогдох музейн захирал нарт даалгасугай.


3.Журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гэгээрлийн хяналтын улсын алба /Н.Пүрэвжав/-д даалгасугай.


4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Соёлын яамны сайдын 19 70 оны 274 тоот тушаалыг хүчингүй болгосугай.


                                                                           САЙД А.БАТТӨР


                                             Улсын бүртгэлийн 1999 оны 11 сарын 2-ны 1474 дугаарт бүртгэсэн