Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БСШУСС-ын 2018 оны А/168 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

/БСШУСС-ын 2018 оны А/168 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

БОЛОВСРОЛ,СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 


2007оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 362Боловсролын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:


1. “Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт явуулах журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2. “Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт явуулах журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бага, дунд боловсролын газар (Г.Батболд), Албан бус боловсрол, зайны сургалтын үндэсний төв (Е.Батчулуун)-д даалгасугай.


3. Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад хамрагдаж байгаа суралцагчид ногдох сургалтын нормативт зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгаж байхыг Санхүү, эдийн засгийн газар (Ц.Даваасүрэн)-т даалгасугай.


                                                                                          САЙД Ө.ЭНХТҮВШИН         


       /Улсын бүртгэлийн 2007 оны 10 сарын 18-ны өдрийн 2761-рт бүртгэсэн/