Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРМЫН ЗААЛТ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД, ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЖУРМЫН ЗААЛТ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


1999 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 39/188“Монгол Улсын Гаалийн тухай хууль”-ийн 12-р зүйлийн 3, 26-р зүйлийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:


Гаалийн хууль тогтоомжид нийцүүлэх зорилгоор БНМАУ-ын Худалдаа, үйлдвэрийн сайд, Засгийн газрын дэргэдэх Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 1992 оны 161/43 тоот тушаалаар батлагдсан журмын “Нэг” дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.


                                        МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД                                                                     МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН


                                                    ХАРИЛЦААНЫ САЙД                                                                            ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА

                                                        Н.ТУЯА                                                                                                            Т.ЛХАГВАА


                                                  2000 оны 3 дугаар сарын ............ өдөр улсын бүртгэлийн 1554 дугаарт бүртгэсэн.