Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗС, АҮС-ын 2015-11-09-ний А/253, 180 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

/ХЗС, АҮС-ын 2015-11-09-ний А/253, 180 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД,

ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ САЙДЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

2002 оны 8 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 19-ний өдөр                                                                                                           Дугаар 180/75                                                                                                                    хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Галт зэвсгийн тухай хуулийн 15.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Галт зэвсэг болон сумыг нийтэд худалдах зорилгоор улсын хилээр оруулах үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, Сонгон шалгаруулалтын комиссыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Сонгон шалгаруулалт явуулах ажлыг журамд заасны дагуу зохион байгуулахыг галт зэвсэг болон сумыг нийтэд худалдах зорилгоор улсын хилээр оруулах үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах Комисс /Ж.Бумнанжид/-т даалгасугай.

 

 

                                                                                  ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                                   ХЭРГИЙН САЙД                                        Ц.НЯМДОРЖ

 

                                                                                 ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ

                                                                                                           САЙД                                     Ч.ГАНЗОРИГ