Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ, ДҮРЭМ, МАЯГТЫН ЗАГВАР БЭЛТГЭХ ТУХАЙ /Эмнэлгийн магадлагаа гаргах журам/

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ, ДҮРЭМ, МАЯГТЫН ЗАГВАР БЭЛТГЭХ ТУХАЙ /Эмнэлгийн магадлагаа гаргах журам/


1999 оны 10 дугаар сарын 04 – ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар А/243Монгол Улсын “ Эрүүл мэндийн тухай” хуулийн 45 – р зүйлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:


1. “Эмнэлгийн магадлагаа гаргах журам” –ыг 1 дүгээр, Эмнэлэг хяналтын комиссын дүрмийг 2 – р дугаар, Эрүүл мэндийн бүрдмэл үзлэгийн магадлагааны маягт ( ЭММ ¹ 34 )- ын загварыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.


2. Энэхүү тушаалыг 1999 оны 10 – р сарын 15 – наас эхлэн мөрлөж ажиллахын эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, захирал нарт, тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Мэдээлэл, мониторингийн газар /П. Алтанхуяг/ - т тус тус даалгасугай.


3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн яамны сайд, Монгол даатгал компаны ерөнхий захирлын 1991 оны А16/13 тоот хамтарсан тушаал, ЭМНХ – ын сайдын 1997 оны 343 – р тушаалаар батлагдсан Эрүүл мэндийн хуудас (ЭММ ¹34)–ын хуучин тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсугай.


САЙД С.СОНИН


Улсын бүртгэлд 2008 оны 4 дүгээр сарын 7-ний өдрийн 2894 дүгээрт бүртгэсэн