Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗС, ХХААС-ын А/200/А/137 тоот тушаалаар хүчингүй болсон/

/ХЗС, ХХААС-ын А/200/А/137 тоот тушаалаар хүчингүй болсон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД,

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

 

2007 оны 7 дугаар                                                                                                  Дугаар 140/80                                                                                                                  Улаанбаатар

сарын 06-ны өдөр                                                                                                                                                                                                                                                         хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1.“Алдуул малыг бүртгэх, мэдээлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталж мөрдсүгэй.

2.Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг сайтар зохион байгуулж дүнг хагас бүтэн жилээр нийгмийн дэг журам хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын тайланд хавсарган Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг Зохицуулах зөвлөлд ирүүлж байхыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Зохицуулах зөвлөлийн дарга нарт даалгасугай.

 

 

 

                                                                   ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                   ХЭРГИЙН САЙД,ЗОХИЦУУЛАХ

                                                                   ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                                                          Д.ОДБАЯР

 

                                                                    ХҮНС, ХӨДӨӨ

                                                                    АЖ АХУЙН САЙД                                                                Д.ТЭРБИШДАГВА