Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС-ын 2010 оны 211-т/-/ХЗДХС-ын 2017 оны А/215 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

/ХЗДХС-ын 2017 оны А/215 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

2011 оны 3 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 04-ний өдөр                                                                                                    Дугаар 40                                                                                                                                 хот

 

 

ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан ТУШААХ нь:

1.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 211 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын 3.2.6 дахь заалтыг хассугай.

2.Цаашид шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахтай холбогдон гарах зардлыг дотоод орлогоосоо санхүүжүүлэхийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар /хурандаа М.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

                                                                                           САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ