Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗС, ЭМС-ын 2014-12-05-ны өдрийн А/216/422 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон/

 /ХЗС, ЭМС-ын 2014-12-05-ны өдрийн А/216/422 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

 

2010 оны 10 дугаар                                                                                                                                                                                                                                            Улаанбаатар

сарын 29-ний өдөр                                                                                                       Дугаар 189/385                                                                                                                    хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

"Шүүхийн шинжилгээний тухай" хуулийн 8.4, "Эрүүл мэндийн тухай" хуулийн 40.4-ийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1."Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам"-ыг нэгдүгээр, "Цогцост шинжилгээ хийх журам"-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэхүү тушаалын 1-д заасан журмый хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн /Ч. Алтанхишиг/-т үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2005 оны 167/265 дугаар тушаалын хоёр, гуравдугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                             ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                             ХЭРГИЙН САЙД                                        Ц.НЯМДОРЖ

 

                                                                           ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД                          С.ЛАМБАА