Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗС-ын 2014 оны А/208 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон/

/ХЗС-ын 2014 оны А/208 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2010 оны 9 дүгээр

сарын 6-ны өдрийн 3186 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2010 оны 3 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 15-ны өдөр                                                                                                          Дугаар 44                                                                                                                             хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын “Шүүхийн шинжилгээний тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.5-д заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Шинжилгээний объектыг шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хүргүүлэх, хадгалах, шилжүүлэх, устгах журам”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн /Ч. Алтанхишиг/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

                                                                                                       САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ