Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗС, ЭМС-ын 2014-12-05-ны өдрийн А/215/421 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон/

/ХЗС, ЭМС-ын 2014-12-05-ны өдрийн А/215/421 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон/

 

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

 

2010 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр                        Дугаар 135/256                              Улаанбаатар хот                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                        ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

“Шүүхийн шинжилгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн (Ч. Алтанхишиг)-т үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2005 оны 167/265 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

      ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД                                                       ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД      

      ХЭРГИЙН САЙД                     Ц.НЯМДОРЖ                                    С.ЛАМБАА