Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БСШУСС-ын 2018 оны А/750 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

/БСШУСС-ын 2018 оны А/750 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Профессор, дэд профессор цол олгох үлгэрчилсэн журам /


2003 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 87“Дээд боловсролын тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 4, 5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:


1.“Профессор, дэд профессор цол олгох үлгэрчилсэн журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Шинжлэх ухаан, технологи, дээд боловсролын бодлого, зохицуулалтын газар /н.Баасанжав/-т даалгасугай.


                                                                                                 САЙД      А.ЦАНЖИД


                                                 2003 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2211 дүгээрт бүртгэсэн