Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хууль зүйн сайдын 2015-А/219 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

/Хууль зүйн сайдын 2015-А/219 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 6 дугаар

сарын 24-ний өдрийн 2119 дүгээрт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

2002 оны 8 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 27-ны өдөр                                                                                                          Дугаар 186                                                                                                                            хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Галт зэвсгийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Хураагдсан галт зэвсгийг устгах, худалдах, шилжүүлэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Сандаг-Очирт үүрэг болгосугай.

 

 

 

                                                                                                         САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ

 

 

/Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/156 дугаар тушаалаар орсон нэмэлт, өөрчлөлт/