Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/86 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/86 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2003 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр                                                                          Дугаар 69                                                                                                          Улаанбаатар хот                                                                                                     

  ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг, Өмгөөллийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.“Төлбөрийн чадваргүй иргэний өмгөөллийн хөлсний жишгийг тогтоох, зардлыг төсвөөс санхүүжүүлэх, тайлан гаргах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай“.

2.Энэ тушаалаар баталсан журмын 2003 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

 

                                                                                               САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2003 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 1995 дугаарт бүртгэв.