Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС, УЕП-ын 2017 оны А/260/А/112-р тушаалаар хүчингүй болсон/

/ХЗДХС, УЕП-ын 2017 оны А/260/А/112-р тушаалаар хүчингүй болсон/

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2002 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр                                                                                                                    Улаанбаатар хот

Дугаар 275                                                                                                                     

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 140 дүгээр зүйлийн 5-ыг үндэслэн, Улсын ерөнхий прокурортой зөвшилцсөний дагуу ТУШААХ нь:

1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтан "Тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү журмыг 2002 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий газар /хурандаа Ж.Чойжанцан/-т даалгасугай.

3.Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий газрын даргын 1997 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 323 дугаар тушаалаар батлагдсан "Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагын ажилтан тусгай хэрэгсэл хэрэглэх журам"-ыг энэ тушаал мөрдөж эхлэх өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                                                        САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ