Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /УДШ-ийн Ерөнхий шүүгч, ХЗДХС, УЕПрокурорын 2019 оны 41, А/03, A/19 хамтарсан тушаалаар хүчингүй болсон./

УДШ-ийн Ерөнхий шүүгч, ХЗДХС, УЕПрокурорын 2019 оны 41, А/03, A/19 хамтарсан тушаалаар хүчингүй болсон.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ

ШҮҮГЧ, УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР,

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН

ХАМТАРСАН ЗАХИРАМЖ, ТУШААЛ

 

 

2007 оны 5 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 21-ний өдөр                                                                                                      Дугаар 28/147/115                                                                                                                хот

 

 

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Архивын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.8-д заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАН, ТУШААХ нь:

1.“Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, шүүн таслах ажиллагаанд холбогдох баримтын төрөлжсөн архивын ажлын заавар”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2.Энэхүү заавар батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын Ерөнхий прокурорын хамтарсан 2004 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдрийн 41, 135, 41 дүгээр тушаал, захирамжаар баталсан “Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах, шүүн таслах ажиллагаанд холбогдох баримтын төрөлжсөн архивын ажлын заавар”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.Зааврын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга, Улсын дээд шүүхийн Тамгын газрын дарга, Улсын Ерөнхий прокурорын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Үндэсний архивын газрын дарга нарт тус тус даалгасугай.

 

 

 

 

                                    УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН

                                    ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                                  С.БАТДЭЛГЭР

 

                                    МОНГОЛ УЛСЫН

                                    ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР                                         М.АЛТАНХУЯГ    

 

                                    ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                    ХЭРГИЙН САЙД                                                    Д.ОДБАЯР

 

 

/2011 оны 109/146/144 дүгээр тушаалаар

Орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгав /