Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ / /Хууль зүйн сайд, Гадаад хэргийн сайдын хамтарсан 2016-02-25 өдрийн А/63, А/15 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

 Хууль зүйн сайд, Гадаад хэргийн сайдын хамтарсан 2016-02-25 өдрийн А/63, А/15 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, ГАДААД ХЭРГИЙН САЙДЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

 

2001 оны 5 дугаарсарын 2-ны өдөр                                                                               Дугаар 121/36                                                                                              Улаанбаатар хот                                                                                                            

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6, 11 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Хилийн чанад дахь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газраас иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийг хөтлөх заавар”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан “БНМАУ-ын консулын байгууллагаас иргэний гэр бүлийн байдлыг бүртгэх журмыг батлах тухай” Гадаад явдлын яам, Шүүх яамны сайдын 1986 оны 186/66 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                               ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                               ХЭРГИЙН САЙД                                        Ц.НЯМДОРЖ

 

                                                                              ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД                       Л.ЭРДЭНЭЧУЛУУН

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2001 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 1742 дугаарт бүртгэв.