Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Нотариатын үйлдэл хийх заавар/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2011 оны 11 дүгээр

сарын 16-ны өдрийн 3289 дүгээрт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2011 оны 10 дугаар                                                                                                                                                                                                                                           Улаанбаатар

сарын 7-ны өдөр                                                                                                            Дугаар 171                                                                                                                         хот

 

 

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Нотариатын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.1 дэх хэсгийн заалт, Монголын Нотариатчдын танхимаас 2011 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн 260 тоот албан бичгээр ирүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.”Нотариатын үйлдэл хийх заавар”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулж “Заавар шинэчлэн батлах тухай” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 216 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                                                                  САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ

ХЗДХС-ын 2021 оны А/210 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсныг тусгав.