Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ /СС, ХЗДХС-ын хамтарсан 2017-138,А-107 тушаалаар хүчингүй болсон/

/СС, ХЗДХС-ын хамтарсан 2017-138,А-107 тушаалаар хүчингүй болсон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙД,ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2011 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр

Дугаар 93/75

Улаанбаатар хот

ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Хуульч сонгон шалгаруулах тухай" Монгол Улсын хуулийн 19.1-т заасныг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.Сонгон шалгаруулалтад оролцох нэг оролцогчид ногдох зардлын хэмжээг 20.000 /Хорин мянган/ төгрөгөөр шинэчлэн тогтоосугай.

2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Санхүү, эдийн засгийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 256/400 тоот хамтарсан тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.

 

 

 

 

                                                                           САНГИЙН САЙД                            С.БАЯРЦОГТ

 

                                                                           ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                           ХЭРГИЙН САЙД                            Ц.НЯМДОРЖ 

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2011 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 3282 дугаарт бүртгэв.