Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Харуул хамгаалалтын алба хаагч галт зэвсэг, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, зэвсэггүйгээр тулалдах мэх хэрэглэх, албаны нохой ашиглах заавар/

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ

ПРОКУРОРЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

2003 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр                            Дугаар 12/05                              Улаанбаатар хот

                                                                                            

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг, Хувийн хамгаалалтын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1."Харуул хамгаалалтын алба хаагч галт зэвсэг, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, зэвсэггүйгээр тулалдах мэх хэрэглэх, албаны нохой ашиглах заавар"-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, "Бие хамгаалагч нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, зэвсэггүйгээр тулалдах мэх хэрэглэх, ашиглах заавар"-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Эдгээр зааврын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, /цагдаагийн хурандаа Ө.Энхтөр/-даалгасугай.

 

                                                                   ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                   ХЭРГИЙН САЙД                                        Ц.НЯМДОРЖ

 

                                                                   МОНГОЛ УЛСЫН

                                                                   ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР                             М.АЛТАНХУЯГ