Хэвлэх DOC Татаж авах
НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2011 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр               Дугаар 123                 Улаанбаатар хот

 

                                                                                                                                                             НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС,

ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Нотариатын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.2, 12.3 дахь хэсэг, Монголын Нотариатчдын танхимаас 2011 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн 266 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Нотариатын үйлчилгээний хөлс, зардлын хэмжээ"-г хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулж "Нотариатын үйлчилгээний хөлс, зардлын жишгийг шинэчлэн тоггоох тухай" Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2003 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 192 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

                               САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ

 

/ХЗДХС-ын 2019 оны А/38-р тушаалаар нэмэлт орсныг тусгав/