Хэвлэх DOC Татаж авах
ШААРДЛАГА, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ / Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бич

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ШААРДЛАГА, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ / Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага/


2010 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 353



Боловсролын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:


1.”Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага”-ыг нэгдүгээр, “Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх нөхцөл”-ийн загварыг хоёрдугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.


2. 2010-2011 оны хичээлийн жилээс сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход энэхүү баталсан шаардлага, загварыг баримтлах, өмчийн бүх хэлбэрийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 2011 оны 1 дүгээр улиралд багтаан шинэ загварт шилжүүлж бичилт хийх арга хэмжээ авахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.


3.Сургалтын байгууллагад тусгай зөвшөөрөл олгох, сургалтын байгууллагыг бүртгэх ажлыг арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллах, сургалтын байгууллагын регистрийн бүртгэл хөтөлж мэдээллийн бааз үүсгэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг Ерөнхий боловсролын газар (Д.Эрдэнэчимэг)-т даалгасугай.


4. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар (Р.Бат-Эрдэнэ)-т даалгасугай.


САЙД Ё.ОТГОНБАЯР


Улсын бүртгэлд 2010 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3184 дүгээрт бүртгэсэн


 

БШУС-ын 2013-08-21-ний А/319, 2014 оны 245-р тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон