Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм/

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм/


2008 оны 02 дугаар сарын 14 -ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 56/64Боловсролын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.11-дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь :


1. Сургалтын байгууллагын “Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2. Энэхүү үлгэрчилсэн дүрмийг баримтлан сургалтын байгууллагыг хөгжүүлэх сангийн дүрмийг боловсруулж, сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл болон удирдах зөвлөлөөр баталгаажуулан мөрдөхийг захирал, эрхлэгч нарт даалгасугай.


3. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Гэгээрлийн сайдын 1999 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 244 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ,                                                                                 САНГИЙН САЙД                Ч.УЛААН


ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД        Н.БОЛОРМАА


Улсын бүртгэлд 2008 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 2879 дугаарт бүртгэсэн