Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ /БСШУС-ын 2020 оны А/41-р тушаалаар хүчингүй болсон/

/БСШУС-ын 2020 оны А/41-р тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ


2004 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 107Монгол Улсын "Боловсролын тухай" хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.4, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2003 оны 276 дугаар тогтоолоор баталсан "Боловсролын магадлан итгэмжлэх байгууллагын дүрэм"-ийн 1.4 дэх хэсэг, Боловсролын магадлан итгэмжпэх үндэсний зөвлөлийн саналыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:


Магадлан итгэмжпүүлэх хүсэлт гаргасан сургалтын байгууллагуудаас төлөх үйлчилгээний төлбөрийг байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн суурь төлбөр, шинжээчийн хөлс төлөхөд шаардагдах төлбөр гэж ангилан хэмжээг хавсралтын ёсоор баталсугай.


САЙД А.ЦАНЖИД


Улсын бүртгэлд 2007 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 2791 дүгээрт бүртгэсэн