Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХНХС-ын 2016.11.22-ны өдрийн А/249 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/

/ХНХС-ын 2016.11.22-ны өдрийн А/249 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Ерөнхий боловсролын сургууль, Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрэм/


2003 оны 12 дугаар сарын 31-ын өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 451“Бага, дунд боловсролын тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:


“Ерөнхий боловсролын сургууль, Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.


Дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бага, дунд боловсролын бодлого, зохицуулалтын газар ( Г. Батболд )-т даалгасугай.


Энэхүү дүрэм батлагдсантай холбогдуулан Гэгээрлийн сайдын 1999 оны 130 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан “Ерөнхий боловсролын сургууль, техникийн болон мэргэжлийн сургуулийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг хүчингүй болсонд тооцсугай.


                                                                                                     САЙД                                А.ЦАНЖИД


                                                                        2004 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр Улсын бүртгэлийн 2384 дүгээрт бүртгэсэн