Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 13-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2012 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                    Улаанбаатар
сарын  22-ны  өдөр                                                                                   Дугаар 194                                                                                       хот


ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
/ЗГ-ын 2015 оны 13-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/    

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

“Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай” Засгийн газрын 2012 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн удирдах бүрэлдэхүүн”-ий 18 дугаар хэсэгт “Дарга-Хөдөлмөрийн сайд” гэснийг “Дарга-Зам, тээврийн сайд” гэж өөрчилсүгэй.

 

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                             Н.АЛТАНХУЯГ

 

 

Зам, тээврийн сайд                                                             А.ГАНСҮХ