Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 13-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 8 дугаар                                                                                                                                                                                                         Улаанбаатар
сарын 23-ны  өдөр                                                                                                 Дугаар 302                                                                                              хот                                                               
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

/ЗГ-ын 2015 оны 13-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/


Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

“Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын 2013 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн 205 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлд дор дурдсан өөрчлөлтийг оруулсугай:

 

“33. Эрчим хүчний хамтын ажиллагааны Монгол, Францын Засгийн газар хоорондын ажлын хэсгийн Монголын хэсэг” гэснийг “33. Хамтын ажиллагааны Монгол, Францын Засгийн газар хоорондын ажлын хэсгийн Монголын хэсэг” гэж өөрчилсүгэй.

 

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ

 

 

Гадаад харилцааны сайд                                                    Л.БОЛД