Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 13-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны  6 дугаар                                                                                                                                                                                                      Улаанбаатар
сарын  8-ны   өдөр                                                                                               Дугаар 205                                                                                             хот


                                                         
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

/ЗГ-ын 2015 оны 13-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

 

      Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

“Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай” Засгийн газрын 2012 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн удирдах бүрэлдэхүүн”-д дор дурдсан агуулга бүхий нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсугай:

 

        1. “33. Хамтын ажиллагааны Монгол, Францын Засгийн газар хоорондын ажлын хэсгийн Монголын хэсэг Дарга-Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга” гэж нэмсүгэй./ЗГ-ын 2013-8-23-ны 302-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/


 
        2. “34. Хоёр талын хамтын ажиллагааны Монгол, Тайландын Засгийн газар хоорондын зөвлөлийн Монголын хэсэг Дарга-Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга” гэж нэмсүгэй.

 

        3. 16 дугаар хэсэгт “Дарга-Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн дэд сайд” гэснийг “Дарга-Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд” гэж өөрчилсүгэй.

 

 


             Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                   Н.АЛТАНХУЯГ

 

             Гадаад харилцааны сайд                                                           Л.БОЛД