Хэвлэх DOC Татаж авах
“Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион       байгуулалт, цалингийн санг тогтоох тухай”     Улсын Их Хурлын тогтоолын хавсралтад  өөрчлөлт оруулах тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

 2013 оны 11 сарын 07 өдөр                                                                                      Дугаар  59                                                                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

      “Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион

      байгуулалт, цалингийн санг тогтоох тухай”

    Улсын Их Хурлын тогтоолын хавсралтад

 өөрчлөлт оруулах тухай

 

       Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсэг, Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 361 дүгээр зүйлийн 361.2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

       1.“Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, цалингийн санг   тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 1993 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн 59 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтын “Гурав.Дүүргийн прокурорын газар” гэсний 1 дэх заалтын “Баянзүрх дүүрэг” гэснийг “Улаанбаатар хот /зүүн бүс/” гэж,  2 дахь    заалтын “Сонгинохайрхан дүүрэг” гэснийг “Улаанбаатар хот /баруун бүс/” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

 

            2.Энэ тогтоолыг 2013 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД