Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗС-ын 2014-12-08-ны А/230-р тушаалаар хүчингүй болгосон/

/ХЗС-ын 2014-12-08-ны А/230-р тушаалаар хүчингүй болгосон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН

ТУШААЛ

 

 

2013 оны 4 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын 3-ны өдөр                                                                                                            Дугаар А/76                                                                                                                       хот

 

 

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай Монгол Улсын хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Хорих ангийн дотоод журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2.Энэхүү журмыг 2013 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Д.Ядамдоржид үүрэг болгосугай.

3.Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын /хуучин нэрээр/ 2008 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 50 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                              САЙД                                     Х.ТЭМҮҮЖИН