www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай


БУЛГАН АЙМГИЙН

 ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 12 сарын 25-ны өдөр                                 Дугаар А/646                                    Алтай хот

Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай

                 Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь заалт, Захиргааны ерөнхий хуулийн 59,60 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон хавсралтад заагдсан шийдвэрүүдийг хүчингүй болгосугай.

2.Хүчингүй болгосон хэм хэмжээний шийдвэрүүдийн талаар холбогдох байгууллагуудад мэдэгдэж, шийдвэрийн бүртгэл, мэдээллийн санд оруулахыг Хууль, эрх зүйн хэлтэс /П.Хишигдаваа/-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА                                    З.БАТЗОРИГ