www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтанд мэргэшлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох тухай


ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД,

САНГИЙН САЙД, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН

САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2020 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр                 Улаанбаатар хот 

Дугаар А/62/78/А/89   

 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтанд мэргэшлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох тухай

 Төрийн албаны тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралтаар баталсан “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ын 7-д заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтанд мэргэшлийн зэрэг олгоход тавигдах шалгуур үзүүлэлт”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Тушаалыг батлагдсан төсөвтөө багтаан хэрэгжүүлж ажиллахыг холбогдох төсвийн захирагч нарт, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Г.Билгүүн/, Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /С.Наранцогт/, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Г.Өнөрбаяр/ нарт үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд/хуучнаар/-ын хамтран баталсан 2005 оны 15/41/25 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД                                                                   САНГИЙН САЙД                                                            ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН  

ХЭРГИЙН САЙД                                                                                                                                                                      ХАМГААЛЛЫН САЙД

                  Ц.НЯМДОРЖ                                                                                     Ч.ХҮРЭЛБААТАР                                                                С.ЧИНЗОРИГ