ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
17 
2021-07-29
0000-00-00
 
2021-10-08-ны өдрийн 5489-д бүртгэсэн. 
4
15/04 
2019-03-26
0000-00-00
2019-04-19-ний 4351-д бүртгэв. 
7
257 
2012-05-01
0000-00-00
бүртгэлгүй. тушаал хүчингүй болгосон. 
8
А/497 
2020-07-01
2020-07-29
 
2020-07-20-ны 4831. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
9
а/53 
2021-05-10
2021-06-15
 
2021-06-08-ны 5289-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 19 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
11
А/78 
2018-01-29
2018-03-05
 
2018-02-21-ний 3864-д, ЗХХАЭ-ийн № 9-д нийтлэгдсэн. 
12
А/76 
2020-05-19
2020-06-20
 
2020-06-11-ний 4811-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 18-д нийтлэгдсэн. 
17
А/02 
2020-01-03
2020-01-23
 
2020-01-21-ний 4656. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2-т нийтлэгдсэн 
18
А/162 
2020-05-22
2020-06-02
 
2020-06-08-ны 4808-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 17-д нийтлэгдсэн. 
20
01-А/222 
2021-07-22
2021-08-07
 
2021-08-06-ны өдрийн 5414-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 24 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
33
А/372 
2020-10-07
2020-10-29
 
2020-10-20-ны өдрийн 4893-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 31-д нийтлэгдсэн. 
38
А/66 
2018-09-12
0000-00-00
 
2018-09-24-ний 3995-д бүртгэсэн. 
39
А/291 
2019-10-01
2019-10-25
2019-10-14-ний 4481. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 30. 
44
А/776 
2019-12-18
2019-12-20
2019-12-26-ны 4579. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
48
а/726 
2015-12-25
2016-02-15
 
2016-01-29-ний 3605-д